سیترین طبیعی

شناسنامه دار

تراش لیزر

وزن: ct 142.1475

  1. خط امضا دست استاد کلهر