توپاز لندن

رنگ و تراش بی نظیر

وزن ct 16.40

شناسنامه دار