جفت تنگ کلکسیونی

جنس مس روکش نقره

قلم دست استاد حبیب اللهی (امضا دار)

اتفاع : 70 سانت