حرز امام جواد (ع)

کار کلکسیونی و بسیار زیبا

حک شده روی ورق آهو

(تاریخ 1338)

طول: 38 سانت