تبرزین و سپر کلکسیونی

تمام نقره کوب

تبر ها 3 تیکه

طول تبرزین: 80 سانت

طول سپر: 45 سانت