فیروزه نیشابور معدنی

بدون بهسازی

وزن انگشتر : 3 گرم