زمرد پنج  شیر

رکاب نقره

دور برلیان معدنی

وزن نگین ct 4