عقیق یمانی

بسیار خوش رنگ

اثر استاد میرزا ( اقل میرزا )

خط بی نظیر